Afşar Timuçin

 

Afşar Timuçin’in Öz­geç­mişi

Af­şar Ti­mu­çin 1939’da Ak­hi­sar­’da (Ma­ni­sa) doğ­du. Fev­zi­pa­şa bu­ca­ğı (Ga­zi­an­tep) il­ko­ku­lu­nu, Ada­na Te­pe­bağ Or­ta­o­ku­lu­nu bi­tir­di. Ada­na Er­kek Li­se­si’n­de baş­la­dı­ğı li­se öğ­re­ni­mi­ni İstan­bul Er­kek Li­se­si’n­de ta­mam­la­dı. 1959-1960 ders yı­lın­da İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’n­de Fran­sız Di­li ve Ede­bi­ya­tı bö­lü­mün­de ve Fel­se­fe bö­lü­mün­de baş­la­dı­ğı yük­sek öğre­ni­mi­ni 1967’de Ka­na­da­’nın Québec eya­le­ti Montréal ken­tin­de Montréal Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe Fa­kül­te­si­’ni bi­ti­re­rek ta­mam­la­dı. 1968-1970 ara­sın­da Er­zu­rum Ata­türk Üni­ver­si­te­si’n­de Fransız­ca okut­man­lı­ğı ya­par­ken 18.11.1968 ta­ri­hin­de İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe bö­lü­mün­de Prof. Ma­cit Gök­ber­k’in da­nış­man­lı­ğın­da baş­la­dı­ğı “Des­car­tes­’çı bil­gi ku­ra­mının te­mel­len­di­ri­li­şi” ad­lı dok­to­ra ça­lış­ma­sı­nı 1970 ilk­ya­zın­da so­na er­dir­di ve Pro­fe­sör­ler Ku­ru­lu­’nun 22 ma­yıs 1970 ta­rih­li top­lan­tı­sın­da ken­di­si­ne “pe­ki­yi” de­re­cey­le dok­tor­luk pe­ye­si veril­di.

O yıl Er­zu­rum­’dan İs­tan­bu­l’a dö­nen Af­şar Ti­mu­çin 1975’e ka­dar çe­şit­li ya­yı­nev­le­rin­de ça­lış­tı, re­dak­tör­lük ve çe­vir­men­lik yap­tı. 3.3.1975’den baş­la­ya­rak İstan­bul Dev­let Kon­ser­va­tu­a­rı’n­da üc­ret­li ola­rak fel­se­fe, es­te­tik, psi­ko­lo­ji, ah­lak gi­bi ders­ler okut­tu. Bu ge­çi­ci işin­den 1976’da ken­di is­te­ğiy­le ay­rı­la­rak bir ar­ka­da­şıy­la Kav­ram Ya­yın­la­rı­’nı kur­du. İki yıl son­ra ye­ni­den öğ­ret­men­li­ğe baş­la­dı: 23.8.1978 gün ve 209-13310 sa­yı­lı ka­rar­na­mey­le İs­tan­bul Dev­let Kon­ser­va­tu­a­rı fel­se­fe öğ­ret­men­li­ği­ne kad­ro­lu ola­rak atan­dı. Dok­to­ra­sı gi­bi do­çent­liği­ni de “dı­şa­rı­dan” el­de et­ti, “Des­car­tes fel­se­fe­si­ne gi­riş” ad­lı ya­yım­lan­mış ça­lış­ma­sıy­la 29.4.1981 ta­ri­hin­de üni­ver­si­te do­çen­ti (ba­tı fel­se­fe­si ta­ri­hi doçen­ti) un­va­nı­nı al­dı.

İs­tan­bul Dev­let Kon­ser­va­tu­a­rı­’nın Dev­let Kon­ser­va­tu­a­rı adıy­la Mi­mar Si­nan Üni­ver­si­te­si­’ne bağla­ma­sın­dan son­ra bu ku­rum­da li­sans, yük­sek li­sans ve ye­ter­lik-dok­to­ra dü­ze­yin­de dü­şün­ce ta­ri­hi, eğitim­bi­lim, es­te­tik gi­bi ders­ler oku­tan Af­şar Ti­mu­çin 1992’de pro­fe­sör­lü­ğe yük­sel­til­di. Afşar Timuçin 2001’de Kocaeli Üniversitesi’ne geçti. 2006’da bu üniversiteden emekli oldu.

Fel­se­fe ve ede­bi­yat ko­nu­la­rı­nı içe­ren üç aylık “Fel­se­fe Der­gi­si’ni ara­lık­lı ola­rak on al­tı sa­yı çı­kar­an Af­şar Ti­mu­çin “Böy­le söy­len­me­li Bi­zim Tür­kü­müz” ad­lı şi­ir ki­ta­bı­nın bi­rin­ci bö­lü­mü­nü oluş­tu­ran “Ay­rı­lık­ta söy­len­miş bir yaz tür­kü­sü”nde yer alan şi­ir­le­riy­le Tür­ki­ye Radyo ve Te­le­viz­yon Ku­ru­mu 1970 Sa­nat Ödül­le­ri ya­rış­ma­sın­da ba­şa­rı ödü­lü­nü ka­zan­dı, Na­zım Hik­me­t’in şi­ir sa­na­tıy­la il­gi­li ay­rın­tılı bir in­ce­le­me ki­ta­bı olan “Na­zım Hik­me­t’in şi­i­ri”y­le de Türk Dil Ku­ru­mu eleş­ti­ri ödü­lü­nü al­dı. Truva Kültür Sanat Ödülleri’nin şiir ödülü 1997’de Afşar Timuçin’e verildi. 2003’de “Kocaeli” (Kırmızı) gazetesinin düzenlediği araştırmayla “Yılın Eğitimcisi” seçilen Afşar Timuçin İzmir Konak Belediyesi’yle Dil Derneği’nin düzenlediği “Türkçe Günleri” çerçevesinde 2008 Dil Ödülü’nü aldı. Af­şar Ti­mu­çi­n’in bir­çok şi­i­ri Fran­sız­ca, İs­pan­yol­ca, Portekizce, Rusça, Bul­gar­ca gi­bi dil­ler­de ya­yım­lan­mış­tır.

 

Ya­ban­cı dil­ler­de ya­yım­la­nan öy­kü, şi­ir ve ro­man­la­rı:

 

Re­vis­ta At­lan­ti­ca 19. sa­yı 1999

Fran­ço­is – Mic­hel Du­raz­zo ta­ra­fın­dan çe­vi­ri­si ya­pı­lan 9 adet şi­ir der­gi­nin bu sa­yı­sın­da İs­pan­yol­ca ola­rak ya­yın­lan­mış­tır.A­u­jo­urd’ju­i POÈME 16. sa­yı, 2000

Li­o­nel Ray ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve beş şa­i­rin şi­ir­le­ri­nin yer al­dı­ğı bir bölümde Af­şar Ti­mu­çi­n’in “Ya­zıt” ad­lı şi­i­ri de Fran­sız­ca ola­rak ya­yımlan­mış­tır. (Fran­ço­is – Mic­hel Du­raz­zo’nun çevirisiyle.)

En­cont­ros de Talàbri­ga (3. Fes­ti­val In­ter­na­ci­o­nal de Po­e­si­a de Ave­ri­o. 2001)

(3. Ulus­la­ra­ra­sı Ave­ri­o Şi­ir fes­ti­va­li or­tak ki­tap- Ro­sa Ali­ce Bran­co ta­ra­fın­dan çe­vi­ri­si ya­pı­lan 5 adet şi­ir bu ki­tap­ta Por­te­kiz­ce ya­yımlan­mış­tır.)

Li­ber­té 255. Sa­yı, Şu­bat 2002 (Montréal /Ka­na­da. Ede­bi­yat Der­gi­si)

Fran­ço­is – Mic­hel Du­raz­zo ta­ra­fın­dan çe­vi­ri­si ya­pı­lan 10 adet şi­ir der­gi­nin bu sa­yı­sın­da Fran­sız­ca ola­rak ya­yımlan­mış­tır.

Rus­ça’da ya­yım­la­nan yapıtlar

Ge­ce Ge­len Es­ki Dost - Ro­man (Mock­ba ya­yı­ne­vi, 1989)

Türk Şi­ir An­to­lo­ji­si, 6 şi­ir­ (Mock­ba ya­yı­ne­vi, 1989)

Türkçede şimdiye değin yayımlanmış kitapları

İn­ce­le­me-Araş­tır­ma-De­ne­me

Des­car­tes (Des­car­tes­’çı Bil­gi Ku­ra­mı­nın Te­mel­len­di­ri­li­şi) [Dok­to­ra Te­zi]                                                                                                           1972, 1976, 2000

Aris­to­te­les Fel­se­fe­si                                       1976

Des­car­tes Fel­se­fe­si­ne Gi­riş                            1980, 1999

Ni­çin Ya­pı­sal­cı­lık De­ğil                                   1984

Ni­çin Va­ro­luş­çu­luk De­ğil                                               1985

Es­te­tik                                                                1987, 1994, 1998, 2001, 2002

Dü­şün­ce Ta­ri­hi

1.Cilt: Ger­çek­çi Dü­şün­ce­nin Kay­nak­la­rı,      1994, 1998, 2001, 2002, 2004

2.Cilt: Ger­çek­çi Dü­şün­ce­nin Ge­li­şi­mi,           1994, 1998, 2001, 2002

3.Cilt: Ger­çek­çi Dü­şün­ce­nin Çağ­daş Gö­rü­nü­mü         1994, 1998, 2001, 2002

Fel­se­fe Söz­lü­ğü 1978, 1979, 1990, 1994, 1998, 2001,2002, 2004

Sev­mek Ne Gü­zel Şey­dir                                 1991

Ger­çek­çi Dü­şün­ce Ger­çek­çi Sa­nat                 1992

Fel­se­fe Bir Se­vinç­tir                                        1995, 1997

Öz­gür Pro­met­he­us                                           1997, 2002

Şi­ir

Çöl                                                                      1968, 1990, 1997

Des­tan­lar                                                           1969, 1992, 1997

Böy­le Söy­len­me­li Bi­zim Tür­kü­müz                                1974, 1990, 1997

Sa­vaş­çı Tür­kü­le­ri                                             1980, 1990, 1998

Boş Be­şik                                                          1981, 1990

Ey Be­nim Gü­zel Sev­da­lım                                               1984

Bu Sev­da Böy­le Gi­der                                     1992

Arın­ma­lar                                                          1993, 2002

Ak­şam Tür­kü­le­ri                                                              1998, 2002

Bu­lut­lar De­niz Ko­kar                                                       2002

Ro­man

Ya­rı­na Baş­la­mak                                                                              1975, 1977

Ge­ce Ge­len Es­ki Dost                                                      1980, 1983, 1994

Kı­yı­lar Du­run­ca 1983

Öy­kü

De­niz­li Pen­ce­re                                                                1981, 1991

Ne­den Ba­zı Ak­şam­lar                                                      1985

Aşk Ol­sun Kır­lan­gıç­lar                                                   1996

Çe­vi­ri

Vi­et­nam Şi­i­ri (A. Ka­dir­’le)                                                              1973

Fi­lis­tin Şi­i­ri (A. Ka­dir­’le)                                                 1974

Por­te­kiz Sö­mür­ge­le­ri Şi­i­ri, An­to­lo­ji (A. Ka­dir­’le)        1975

Di­ya­lek­tik, İn­ce­le­me (P. Fo­ul­qu­i­é’den)                        1975

Sos­yo­lo­ji Ta­ri­hi, İn­ce­le­me (G. Bo­ut­ho­ul­’den)             1975

Tek Bo­yut­lu İn­san, İn­ce­le­me (H. Mar­cu­se­’den T. Tunç­do­ğan­’la)           1975

Aşk, İn­ce­le­me (P. Bur­ney­’den)                                     1976

Acı, Ro­man (A. de Ric­ha­ud­’dan)                                  1976

Sis­ler Rıh­tı­mı, Ro­man (P. Mac Or­lan­’dan)                   1976

Di­ya­lek­tik Araş­tır­ma­lar, İn­ce­le­me (L. Gold­mann­’dan M. Sert­’le)              1976

İn­san Bi­lim­le­ri Ve Fel­se­fe, İn­ce­le­me (L. Gold­mann­’dan F. Ay­nuk­sa’y­la) 1977

Ke­şi­şin Kö­pe­ği, Ro­man (D. Buz­za­ti­’den)                    1981

Kant Fel­se­fe­si­ne Gi­riş, İn­ce­le­me (L. Gold­mann­’dan) 1983

Es­ki­çağ Mad­de­ci­le­ri, İn­ce­le­me (P. Ni­zan­’dan)            1998

Yön­tem Üze­ri­ne Ko­nuş­ma, Fel­se­fe(R. Des­car­tes­’dan Yük­sel Ti­mu­çin­’le)                                                                                                         1998

Me­ta­fi­zik Üze­ri­ne Ko­nuş­ma, Fel­se­fe (Le­ib­niz­’den)      1999

Diğer Yazarlar